space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Projekty MKiDN 2011
loko mkidn Oddział Lubuski SNAP, w 2011 roku, otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych, na realizację projektu: "Zabytki metalowe z grodziska ludności kultury łużyckiej w Wicinie, gm. Jasień, woj. lubuskie".

Założeniem projektu było udostępnienie naukowcom, a w rezultacie społeczeństwu, zabytków metalowych pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Wicinie (stanowisko 1). W publikacji uwzględniono szerszy kontekst tegoż zagadnienia, m.in. dokonano próby podsumowania wyników dotychczasowych badań archeologicznych stanowiska.
W wyniku realizacji tego projektu rozwiązany został problem niszczejących zabytków metalowych, powstał ich katalog, zabytki zostały zdigitalizowane, rozpoznano i zdefiniowano kategorie zabytków.
Badania archeologiczne grodu prowadzone były w latach 1966-1998 przez dr Adama Kołodziejskiego. Ich celem było ustalenie przyczyny upadku grodu, rozpoznanie jego rozplanowania przestrzennego oraz zastosowanych technik budowlanych. Śmierć A. Kołodziejskiego wstrzymała badania grodziska. Powrócono do nich w 2008 roku i kontynuowano je w 2009, 2010 i 2012 roku (więcej: http://www.snap.zgora.pl/projekty-mkidn-2013-2.htm).
Publikację, wydaną jako 5 Zeszyt z serii Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza można kupić: http://wydawnictwofa.pl/product.php?id_product=47.

 
space
projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace