space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Projekty MKiDN 2011
loko mkidn Oddział Lubuski SNAP, w 2011 roku, otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych, na realizację projektu: "Cyfrowa inwentaryzacja cmentarzysk kurhanowych ludności kultury łużyckiej z terenu województwa lubuskiego".

Celem projektu było wykonanie numerycznego modelu terenu dla cmentarzysk kurhanowych ludności kultury łużyckiej z terenu województwa lubuskiego.
Do prospekcji wybrano następujące cmentarzyska kurhanowe: Bobrowniki, stan. 2, AZP 63-16/2, Dąbrowa, stan. 1, AZP 63-16/21, Mirocin Dolny, stan. 1, AZP 65-14/53, Studzieniec, stan. 8, AZP 65-14/134, Różanówka, stan. 2, AZP 65-17/23, Tarnów Jezierny, stan. 19, AZP 63-18/9, Przyborze, stan. 1, AZP 66-14/74, Wichów, stan. 4, AZP 66-14/67. Zostało to wykonane za pomocą lotniczego skaningu laserowego LIDAR. Efektem projektu jest wykonanie numerycznych modeli terenu dla 8 cmentarzysk kurhanowych.
Stanowiska te położone są w trudno dostępnych terenach leśnych, gdzie ze względu na gęstą szatę roślinną, niemożliwe jest wykonanie tradycyjnych planów warstwicowych. Część z nich zagrożona jest nielegalną penetracją przez tzw. poszukiwaczy skarbów, skutkiem czego zaburzane są także ich własne formy terenowe. Na stanowiskach tych stwierdzono także występowanie dodatkowych, trudnych do zidentyfikowania form terenowych w postaci wałów i konstrukcji kamiennych. Wykonanie modeli terenu tych cmentarzysk pozwoliło rozpoznać ich zasięg, określić ilość kurhanów, rozpoznać struktury wewnętrzne nekropolii oraz zarejestrować dodatkowe formy terenowe. Wykonane mapy cmentarzysk pozwolą również na skuteczniejszą ochronę stanowisk archeologicznych przez służby konserwatorskie województwa lubuskiego, leśników oraz Policję.
Wyniki i dokumentacja z realizacji projektu zostały opublikowane w IX tomie Archeologii Środkowego Nadodrza, który można kupić: http://wydawnictwofa.pl/product.php?id_product=57.
 
space
projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace